Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0022/19

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie do praktyki modelu EDU SKILLS SYSTEM dla MŚP z sektora usług rehabilitacji medycznej.

Dofinansowanie z UE: 1 969 806, 87 zł

Partnerzy:
- FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH
- Net-Projekt Sp. z o.o.

Projekt EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18 realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej z wykorzystaniem doświadczeń partnera zagranicznego z Niemiec.

Przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby poszukujących staży i poszukujących stażystów, zwiększa dostępność efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych, aktywizacji zawodowej.

Partnerami w realizacji projektu jest bawarski instytut IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung,
Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku. Całkowita wartość projektu to 1.514.163,91 zł. Projekt rozpoczął się 01.01.2019 i zakończy 30.06.2021.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

 

ETAP 1 Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym – styczeń- wrzesień 2019, obejmujący:

 1. Wizyta studyjna w Niemczech w celu rozpoznania rozwiązań partnera ponad narodowego (marzec 2019)
 2. Prace zespołu eksperckiego przygotowującego rozwiązanie (styczeń – wrzesień 2019)
 3. Prace zespołu informatycznego przygotowującego rozwiązanie (kwiecień – wrzesień 2019)
 4. Polsko-niemieckie warsztaty i konsultacje wypracowywanych rozwiązań (marzec- kwiecień 2019)

 

ETAP 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań – sierpień 2019-marzec 2019, obejmujący:

 1. Testowanie oprogramowania– faza testowania wewnętrznego
 2. Testowanie główne, w tym:
 • Rekrutacja Użytkowników do fazy testowania
  W rekrutacji mogą brać udział niepubliczne instytucje rynku pracy (agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową, PUP), firmy, instytucje publiczne i prywatne zainteresowane przyjęciem stażystów oraz ich pracownicy. Do udziału w projekcie zostanie wybrane 8 podmiotów spełniających kryteria rekrutacyjne, które otrzymają największą liczbę punktów.

 

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja trwa

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny instytucja
 4. Formularz rekrutacyjny pracownik instytucji
 5. Oświadczenie

 

 • Rekrutacja Odbiorców do fazy testowania
  Uczestnicy tej fazy (30 osób) testować będą aplikacje mobilną wytworzoną w ramach projektu i korzystać z jej możliwości w zakresie m.in. poszukiwania ciekawych, wartościowych staży, zapisywania się na staże, komunikacji z instytucją odpowiedzialną za staż itp.

 

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja trwa

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie

Zrekrutowani uczestnicy korzystają z aplikacji mobilnej “EDU STAŻ” w dowolnym momencie od chwili rejestracji w systemie i przekazania dokumentów rekrutacyjnych do biura instytucji.

 • Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla przedstawicieli instytucji biorących udział w testowaniu
  W ramach testowania każda z testujących instytucji/firm zgłosi swojego przedstawiciela zajmującego się organizacją staży do udziału w 1-dniowym (1x8h) szkoleniu.

W przypadku wsparcia firm i instytucji w związku z panującą pandemią COVID-19 planowane szkolenia dla pracowników firm/ instytucji testujących nie odbyły się. W związku z zaistniałą sytuacją zostało zapewnione przedstawicielom firm/ instytucji doradztwo indywidualne w zakresie poznania systemu i sposobu logowania oraz wprowadzania/ edytowania ofert w systemie. Doradztwo prowadził zespół zarządzający projektem.

 • Badania użytkowników i odbiorców – w ramach testowania zarówno użytkownicy, jak i odbiorcy wezmą udział w badaniach jakościowych i ilościowych, których celem jest weryfikacji działania wypracowanego systemu i aplikacji mobilnej oraz wprowadzenie ewentualnych modyfikacji na podstawie opinii użytkowników i odbiorców.

 

ETAP 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań – kwiecień- czerwiec 2020, obejmujący:

 1. Prace zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania wypracowanego rozwiązania
 2. Konsultacje ekspertów z Niemiec w czasie polsko-niemieckiego seminarium
 3. Opracowanie raportów podsumowujących wyniki testowania

 

ETAP 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu – lipiec- grudzień 2020, obejmujące:

 1. Na podstawie przeprowadzonych w Etapie 3 analizy do systemu i aplikacji zostaną wprowadzone korekty, poprawki, usprawnienia i modyfikacje i powstanie wersja produktów gotowa do wdrożenia.
 2. Opracowanie podręcznika dla odbiorców i użytkowników.

 

ETAP 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki – lipiec 2020- czerwiec 2021, obejmujące:

 1. Rekrutację użytkowników – 17 instytucji
 2. Rekrutację odbiorców – 120 osób
 3. Realizację seminariów instruktażowo-szkoleniowych dla użytkowników
 4. Wsparcie metodologiczne, superwizje, monitoring wdrażania dla osób i instytucji wdrażających system i aplikacje mobilną. We wsparciu brać będą udział eksperci z Niemiec

Wsparcie w przedstawionej powyżej formie w fazie testowania dla uczestników indywidualnych będzie realizowane w ten sam sposób również w fazie wdrażania.

 
ETAP 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika -kwiecień – czerwiec 2021

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

„EDU STAŻ – mobilna aplikacja stażowa”

 

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18

 

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

 

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej- EDU STAŻ, z wykorzystaniem doświadczeń partnera niemieckiego

 

Wartość projektu: 1 514 163,91 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 261 803,26 zł

 

Partnerzy realizujący:

Net-Projekt Sp. z o.o.

IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH

 

Projekt stanowi odpowiedź na problem zbyt niskiego wykorzystania efektywnych form rozwoju zawodowego i aktywizacji zawodowej ze względu na utrudniony dostęp do oferty miejsc stażowych i ofert potencjalnych stażystów związany z brakiem narzędzi integrujących i gromadzących oferty staży z różnym instytucji, miejsc i branży w jednym miejscu oraz utrudnionej i czasochłonnej komunikacji instytucji, firm z potencjalnymi uczestnikami staży.

 

Wypracowane rozwiązania będą skierowane do osób dorosłych, niepracujących poszukujących stażu (osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym absolwenci i studenci), które chcą rozwinąć swoje doświadczenie zawodowe oraz do instytucji publicznych jak i niepublicznych, które poszukują stażystów.

 

Partner niemiecki projektu gwarantuje dostęp do wysokiej jakości, zaawansowanych rozwiązań cyfrowych (np. jobnet.ag) wykorzystywanych w rozwoju zawodowym, rozwoju kompetencji zawodowych oraz szkoleniach dorosłych. Wsparcie partnera niemieckiego dotyczy zawartości projektu oraz organizacji, odwołując się do doświadczenia partnera w obszarze kształcenia, prowadzenia szkoleń i budowania strategii zarządzania jakością produktów i procesów szkoleniowych w oparciu o rozwój systemów certyfikacyjnych oraz certyfikuje działania edukacyjne dla osób dorosłych.

 

Zaproponowane przez Edu Research Polska Sp. z o.o. oraz Partnerów projektu rozwiązanie, w dużym stopniu ułatwia dostęp do ofert stażowych oraz może zostać wdrożone w całej Polsce i nie wymaga żadnych zmian prawnych.

 

W trakcie projektu rozwiązanie zostanie wdrożone w 17 instytucjach: publicznych, niepublicznych i pozarządowych, prowadzących staże. Każda z instytucji otrzyma wsparcie w postaci między innymi: materiałów, spotkań, instruktażowego wdrożenia rozwiązań w instytucjach.

 

 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności