Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi badawczej w ramach projektu "EDU SKILLS SYSTEM"
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11529W październiku 2020 roku nasz partner w projekcie Net-Projekt Sp. z o.o. wybrał oraz podpisał umowy z członkami zespołu informatycznego. Zadaniem zespołu informatycznego jest opracowanie systemu IT EDU SKILLS SYSTEM. 
W skład zespołu IT wchodzą:

- Projekt Manager
- Programista www
- Programista baz danych
- Programista JavaScript
- Programista systemowyWe wrześniu 2020 roku wybrano oraz podpisano umowy z członkami zespołu eksperckiego, odpowiedzialnymi za wypracowanie rozwiązania.
W projekcie bierze udział kierownik zespołu eksperckiego oraz 4 ekspertów, w tym:

- ekspert ds. metodologii i współpracy ponadnarodowej,
- ekspert ds. branży usług medycznych,
- ekspert ds. strategii kształcenia i rozwoju zawodowego,
- ekspert ds. MŚP.

Prace zespołu eksperckiego trwają.21.08.2020 r. w Centrum Projektów Europejskich podpisano umowę na realizację projektu "EDU SKILLS SYSTEM" (nr projektu: POWR.04.03.00.00-0022/19) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa). Liderem projektu jest EDU Research Polska Sp. z o.o., a partnerami FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH (Niemcy) oraz Net-Projekt Sp. z o.o.


O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0022/19

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie do praktyki modelu EDU SKILLS SYSTEM dla MŚP z sektora usług rehabilitacji medycznej.

Dofinansowanie z UE: 1 969 806, 87 zł

Partnerzy:
- FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH
- Net-Projekt Sp. z o.o.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

 

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 - Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym

 1. Warsztaty eksperckie w Niemczech w celu zapoznania się z rozwiązaniem partnera oraz wymiany doświadczeń (08-09.2020)
 2. Wizyta studyjna w Polsce mająca na celu prezentacje doświadczenia partnera, a także konsultacje (10.2020)
 3. Badania oczekiwania wśród użytkowników i odbiorców (10-11.2020)
 4. Wypracowanie aplikacji systemu IT modelu EDU SKILLS SYSTEM (10.2020-05.2021)

ETAP 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań

 1. Testowanie rozwiązania, w tym:
 • rekrutacja użytkowników rozwiązania (07-08.2021)
 • rekrutacja odbiorców rozwiązania (07-08.2021)
 • przygotowanie przedstawicieli użytkowników do testowania (08-09.2021)
 • realizacja wzorcowych szkoleń oraz coachingu zawodowego (09-12.2021)

      2. Konsultacje polsko - niemieckie (08.2021-01.2022)

ETAP 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań

 1. Badanie użytkowników i odbiorców (01.2022)
 2. Prace zespołu eksperckiego polegające na analizie wyników testowania (01-02.2022)
 3. Warsztaty eksperckie w Polsce (02-03.2022)
 4. Opracowanie raportów z fazy testowania (02-03.2022)

ETAP 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu

 1. Modyfikacje/korekty na podstawie analiz z etapu 3 (04-05.2022)
 2. Opracowanie podręcznika dla użytkowników i odbiorców (05.2022)

ETAP 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki

 1. Rekrutacja użytkowników i odbiorców do fazy wdrażania (05-06.2022)
 2. Spotkania instruktażowe dla przedstawicieli MŚP wdrażających model EDU SKILLS SYSTEM (06.2022)
 3. Wsparcie metodologiczne, superwizje, monitoring wdrażania dla osób i instytucji wdrażających system, we wsparciu będą brać udział eksperci niemieccy (06-07.2022)

ETAP 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika

 1. Opracowanie oraz publikacja rekomendacji/instrukcji (06-07.2022)
O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Projekt EDU SKILLS SYSTEM (POWR.04.03.00-00-0022/19) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania ponadnarodowe, przetestowanie i wdrożenie do praktyki modelu EDU SKILLS SYSTEM dla MŚP z sektora usług rehabilitacji medycznej.

Przedsięwzięcie odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne, opiekuńcze i profilaktyczne.

Partnerami w realizacji projektu jest niemiecka uczelnia FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku. Całkowita wartość projektu to 1 969 806,87 zł. Projekt rozpoczął się 01.08.2020 r. i potrwa do 30.09.2022 r. 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności