EDU Research Polska sp. z o.o. realizuje obecnie następujące projekty:

Projekt Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15 (realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa).

Projekt EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W341/16 (realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa).

Projekt Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym realizowany jest w ramach Akcji 2, Programu Erasmus Plus (partnerstwa strategiczne w obszarze szkolenie i kształcenie zawodowe). Projekt realizowany w międzynarodowym partnerstwie EDU Research Polska sp. z o.o. (lider), IFN (Niemcy) oraz organizacji Silenziosi Operai della Croce (Włochy). Okres realizacji projektu to 1.09.2016 – 31.08.2019. Całkowita wartość projektu to 339 294,00 € (ok. 1.440 tys. PLN).

Projekt  Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16 (realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa).