Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 - Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym (08.2020-10.2021)

 1. Warsztaty eksperckie w Niemczech w celu zapoznania się z rozwiązaniem partnera oraz wymiany doświadczeń (07-10.2021)
 2. Wizyta studyjna w Polsce mająca na celu prezentacje doświadczenia partnera, a także konsultacje (07-10.2021)
 3. Badania oczekiwania wśród użytkowników i odbiorców (10-11.2020)
 4. Wypracowanie aplikacji systemu IT modelu EDU SKILLS SYSTEM (08.2020-06.2021)

ETAP 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań (10.2021-06.2022)

 1. Testowanie rozwiązania, w tym:
 • rekrutacja użytkowników rozwiązania (10-12.2021)

       1. Regulamin rekrutacji      
       2. Formularz rekrutacyjny
       3. Deklaracja uczestnictwa

 • rekrutacja odbiorców rozwiązania (10-12.2021)

Kadra zarządzająca:

       1. Regulamin rekrutacji
       2. Formularz rekrutacyjny
       3. Deklaracja uczestnictwa
       4. Oświadczenie

Pracownicy instytucji:

       1. Regulamin rekrutacji
       2. Formularz rekrutacyjny
       3. Deklaracja uczestnictwa
       4. Oświadczenie

 • przygotowanie przedstawicieli użytkowników do testowania (10-12.2021)
 • realizacja wzorcowych szkoleń oraz coachingu zawodowego (10.2021-03.2022)

      2. Konsultacje polsko - niemieckie (10.2021-06.2022)


ETAP 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań (04-06.2022)

 1. Badanie użytkowników i odbiorców (04-06.2022)
 2. Prace zespołu eksperckiego polegające na analizie wyników testowania (04-06.2022)
 3. Warsztaty eksperckie w Polsce (04-06.2022)
 4. Opracowanie raportów z fazy testowania (04-06.2022)

ETAP 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu (07-09-2022)

 1. Modyfikacje/korekty na podstawie analiz z etapu 3 (07-09.2022)
 2. Opracowanie podręcznika dla użytkowników i odbiorców (07-09.2022)

ETAP 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki (07-12.2022)

 1. Rekrutacja użytkowników i odbiorców do fazy wdrażania (07-09.2022)
 2. Spotkania instruktażowe dla przedstawicieli MŚP wdrażających model EDU SKILLS SYSTEM (07-09.2022)
 3. Uruchomienie systemu IT (07-12.2022)
 4. Wsparcie metodologiczne, superwizje, monitoring wdrażania dla osób i instytucji wdrażających system, we wsparciu będą brać udział eksperci niemieccy (07-12.2022)

ETAP 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (07-12.2022)

 1. Opracowanie oraz publikacja rekomendacji/instrukcji (07-12.2022)
 2. Publikacja w formie elektronicznej (07-12.2022)
O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt EDU SKILLS SYSTEM (POWR.04.03.00-00-0022/19) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania ponadnarodowe, przetestowanie i wdrożenie do praktyki modelu EDU SKILLS SYSTEM dla MŚP z sektora usług rehabilitacji medycznej.

Przedsięwzięcie odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne, opiekuńcze i profilaktyczne.

Partnerami w realizacji projektu jest niemiecka uczelnia FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku.

Całkowita wartość projektu to 1 969 806,87 zł.

Projekt rozpoczął się 01.08.2020 r. i potrwa do 31.12.2022 r. 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0022/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie do praktyki modelu EDU SKILLS SYSTEM dla MŚP z sektora usług rehabilitacji medycznej.

Dofinansowanie z UE: 1 969 806, 87 zł

Partnerzy:
- FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH
- Net-Projekt Sp. z o.o.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18 realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej z wykorzystaniem doświadczeń partnera zagranicznego z Niemiec.

Przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby poszukujących staży i poszukujących stażystów, zwiększa dostępność efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych, aktywizacji zawodowej.

Partnerami w realizacji projektu jest bawarski instytut IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung,
Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku.

Całkowita wartość projektu to 1.514.163,91 zł.

Okres trwania projektu 01.01.2019 - 31.12.2021

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności