Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 - Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym

 1. Warsztaty eksperckie w Niemczech w celu zapoznania się z rozwiązaniem partnera oraz wymiany doświadczeń (08-09.2020)
 2. Wizyta studyjna w Polsce mająca na celu prezentacje doświadczenia partnera, a także konsultacje (10.2020)
 3. Badania oczekiwania wśród użytkowników i odbiorców (10-11.2020)
 4. Wypracowanie aplikacji systemu IT modelu EDU SKILLS SYSTEM (10.2020-05.2021)

ETAP 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań

 1. Testowanie rozwiązania, w tym:
 • rekrutacja użytkowników rozwiązania (07-08.2021)
 • rekrutacja odbiorców rozwiązania (07-08.2021)
 • przygotowanie przedstawicieli użytkowników do testowania (08-09.2021)
 • realizacja wzorcowych szkoleń oraz coachingu zawodowego (09-12.2021)

      2. Konsultacje polsko - niemieckie (08.2021-01.2022)


ETAP 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań

 1. Badanie użytkowników i odbiorców (01.2022)
 2. Prace zespołu eksperckiego polegające na analizie wyników testowania (01-02.2022)
 3. Warsztaty eksperckie w Polsce (02-03.2022)
 4. Opracowanie raportów z fazy testowania (02-03.2022)

ETAP 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu

 1. Modyfikacje/korekty na podstawie analiz z etapu 3 (04-05.2022)
 2. Opracowanie podręcznika dla użytkowników i odbiorców (05.2022)

ETAP 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki

 1. Rekrutacja użytkowników i odbiorców do fazy wdrażania (05-06.2022)
 2. Spotkania instruktażowe dla przedstawicieli MŚP wdrażających model EDU SKILLS SYSTEM (06.2022)
 3. Wsparcie metodologiczne, superwizje, monitoring wdrażania dla osób i instytucji wdrażających system, we wsparciu będą brać udział eksperci niemieccy (06-07.2022)

ETAP 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika

 1. Opracowanie oraz publikacja rekomendacji/instrukcji (06-07.2022)
O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0022/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie do praktyki modelu EDU SKILLS SYSTEM dla MŚP z sektora usług rehabilitacji medycznej.

Dofinansowanie z UE: 1 969 806, 87 zł

Partnerzy:
- FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH
- Net-Projekt Sp. z o.o.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18 realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej z wykorzystaniem doświadczeń partnera zagranicznego z Niemiec.

Przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby poszukujących staży i poszukujących stażystów, zwiększa dostępność efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych, aktywizacji zawodowej.

Partnerami w realizacji projektu jest bawarski instytut IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung,
Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku. Całkowita wartość projektu to 1.514.163,91 zł. Projekt rozpoczął się 01.01.2019 i zakończy 30.06.2021.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt EDU SKILLS SYSTEM (POWR.04.03.00-00-0022/19) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania ponadnarodowe, przetestowanie i wdrożenie do praktyki modelu EDU SKILLS SYSTEM dla MŚP z sektora usług rehabilitacji medycznej.

Przedsięwzięcie odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne, opiekuńcze i profilaktyczne.

Partnerami w realizacji projektu jest niemiecka uczelnia FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku. Całkowita wartość projektu to 1 969 806,87 zł. Projekt rozpoczął się 01.08.2020 r. i potrwa do 30.09.2022 r. 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

EDU STAŻ – mobilna aplikacja stażowa

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.


Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Partnerzy realizujący:

- Net-Projekt Sp. z o.o.

- IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH

Wartość projektu: 1 514 163,91 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 261 803,26 zł


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej- EDU STAŻ, z wykorzystaniem doświadczeń partnera niemieckiego

Projekt stanowi odpowiedź na problem zbyt niskiego wykorzystania efektywnych form rozwoju zawodowego i aktywizacji zawodowej ze względu na utrudniony dostęp do oferty miejsc stażowych i ofert potencjalnych stażystów związany z brakiem narzędzi integrujących i gromadzących oferty staży z różnym instytucji, miejsc i branży w jednym miejscu oraz utrudnionej i czasochłonnej komunikacji instytucji, firm z potencjalnymi uczestnikami staży.

Wypracowane rozwiązania będą skierowane do osób dorosłych, niepracujących poszukujących stażu (osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym absolwenci i studenci), które chcą rozwinąć swoje doświadczenie zawodowe oraz do instytucji publicznych jak i niepublicznych, które poszukują stażystów.

Partner niemiecki projektu gwarantuje dostęp do wysokiej jakości, zaawansowanych rozwiązań cyfrowych (np. jobnet.ag) wykorzystywanych w rozwoju zawodowym, rozwoju kompetencji zawodowych oraz szkoleniach dorosłych. Wsparcie partnera niemieckiego dotyczy zawartości projektu oraz organizacji, odwołując się do doświadczenia partnera w obszarze kształcenia, prowadzenia szkoleń i budowania strategii zarządzania jakością produktów i procesów szkoleniowych w oparciu o rozwój systemów certyfikacyjnych oraz certyfikuje działania edukacyjne dla osób dorosłych.

Zaproponowane przez Edu Research Polska Sp. z o.o. oraz Partnerów projektu rozwiązanie, w dużym stopniu ułatwia dostęp do ofert stażowych oraz może zostać wdrożone w całej Polsce i nie wymaga żadnych zmian prawnych.

W trakcie projektu rozwiązanie zostanie wdrożone w 17 instytucjach: publicznych, niepublicznych i pozarządowych, prowadzących staże. Każda z instytucji otrzyma wsparcie w postaci między innymi: materiałów, spotkań, instruktażowego wdrożenia rozwiązań w instytucjach.

 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności