Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

EDU STAŻ – mobilna aplikacja stażowa

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.


Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Partnerzy realizujący:

- Net-Projekt Sp. z o.o.

- IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH

Wartość projektu: 1 514 163,91 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 261 803,26 zł


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej- EDU STAŻ, z wykorzystaniem doświadczeń partnera niemieckiego

Projekt stanowi odpowiedź na problem zbyt niskiego wykorzystania efektywnych form rozwoju zawodowego i aktywizacji zawodowej ze względu na utrudniony dostęp do oferty miejsc stażowych i ofert potencjalnych stażystów związany z brakiem narzędzi integrujących i gromadzących oferty staży z różnym instytucji, miejsc i branży w jednym miejscu oraz utrudnionej i czasochłonnej komunikacji instytucji, firm z potencjalnymi uczestnikami staży.

Wypracowane rozwiązania będą skierowane do osób dorosłych, niepracujących poszukujących stażu (osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym absolwenci i studenci), które chcą rozwinąć swoje doświadczenie zawodowe oraz do instytucji publicznych jak i niepublicznych, które poszukują stażystów.

Partner niemiecki projektu gwarantuje dostęp do wysokiej jakości, zaawansowanych rozwiązań cyfrowych (np. jobnet.ag) wykorzystywanych w rozwoju zawodowym, rozwoju kompetencji zawodowych oraz szkoleniach dorosłych. Wsparcie partnera niemieckiego dotyczy zawartości projektu oraz organizacji, odwołując się do doświadczenia partnera w obszarze kształcenia, prowadzenia szkoleń i budowania strategii zarządzania jakością produktów i procesów szkoleniowych w oparciu o rozwój systemów certyfikacyjnych oraz certyfikuje działania edukacyjne dla osób dorosłych.

Zaproponowane przez Edu Research Polska Sp. z o.o. oraz Partnerów projektu rozwiązanie, w dużym stopniu ułatwia dostęp do ofert stażowych oraz może zostać wdrożone w całej Polsce i nie wymaga żadnych zmian prawnych.

W trakcie projektu rozwiązanie zostanie wdrożone w 17 instytucjach: publicznych, niepublicznych i pozarządowych, prowadzących staże. Każda z instytucji otrzyma wsparcie w postaci między innymi: materiałów, spotkań, instruktażowego wdrożenia rozwiązań w instytucjach.

 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

 

ETAP 1 Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym – styczeń - wrzesień 2019, obejmujący:

 1. Wizyta studyjna w Niemczech w celu rozpoznania rozwiązań partnera ponadnarodowego (marzec 2019)
 2. Prace zespołu eksperckiego przygotowującego rozwiązanie (styczeń – wrzesień 2019)
 3. Prace zespołu informatycznego przygotowującego rozwiązanie (kwiecień – wrzesień 2019)
 4. Polsko-niemieckie warsztaty i konsultacje wypracowywanych rozwiązań (marzec- kwiecień 2019)

ETAP 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań – sierpień 2019 - marzec 2020, obejmujący:

 1. Testowanie oprogramowania– faza testowania wewnętrznego
 2. Testowanie główne, w tym:
 • Rekrutacja Użytkowników do fazy testowania
  W rekrutacji mogą brać udział niepubliczne instytucje rynku pracy (agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową, PUP), firmy, instytucje publiczne i prywatne zainteresowane przyjęciem stażystów oraz ich pracownicy. Do udziału w projekcie zostanie wybrane 8 podmiotów spełniających kryteria rekrutacyjne, które otrzymają największą liczbę punktów.

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja zakończona

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny instytucja
 4. Formularz rekrutacyjny pracownik instytucji
 5. Oświadczenie
 • Rekrutacja Odbiorców do fazy testowania
  Uczestnicy tej fazy (30 osób) testować będą aplikacje mobilną wytworzoną w ramach projektu i korzystać z jej możliwości w zakresie m.in. poszukiwania ciekawych, wartościowych staży, zapisywania się na staże, komunikacji z instytucją odpowiedzialną za staż itp.

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja zakończona 

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie

Zrekrutowani uczestnicy korzystają z aplikacji mobilnej “EDU STAŻ” (https://edustaz.pl) w dowolnym momencie od chwili rejestracji w systemie i przekazania dokumentów rekrutacyjnych do biura instytucji.

 • Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla przedstawicieli instytucji biorących udział w testowaniu
  W ramach testowania każda z testujących instytucji/firm zgłosi swojego przedstawiciela zajmującego się organizacją staży do udziału w 1-dniowym (1x8h) szkoleniu.

W przypadku wsparcia firm i instytucji w związku z panującą pandemią COVID-19 planowane szkolenia dla pracowników firm/ instytucji testujących nie odbyły się. W związku z zaistniałą sytuacją zostało zapewnione przedstawicielom firm/ instytucji doradztwo indywidualne w zakresie poznania systemu i sposobu logowania oraz wprowadzania/ edytowania ofert w systemie. Doradztwo prowadził zespół zarządzający projektem.

 • Badania użytkowników i odbiorców – w ramach testowania zarówno użytkownicy, jak i odbiorcy wezmą udział w badaniach jakościowych i ilościowych, których celem jest weryfikacji działania wypracowanego systemu i aplikacji mobilnej oraz wprowadzenie ewentualnych modyfikacji na podstawie opinii użytkowników i odbiorców.

ETAP 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań – listopad - grudzień 2020, obejmujący:

 1. Prace zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania wypracowanego rozwiązania
 2. Konsultacje ekspertów z Niemiec w czasie polsko-niemieckiego seminarium
 3. Opracowanie raportów podsumowujących wyniki testowania

ETAP 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu – grudzień 2020 - luty 2021, obejmujące:

 1. Na podstawie przeprowadzonych w Etapie 3 analizy do systemu i aplikacji zostaną wprowadzone korekty, poprawki, usprawnienia i modyfikacje i powstanie wersja produktów gotowa do wdrożenia.
 2. Opracowanie podręcznika dla odbiorców i użytkowników.

ETAP 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki – styczeń - czerwiec 2021, obejmujące:

 • Rekrutację użytkowników – 17 instytucji

W rekrutacji mogą brać udział niepubliczne instytucje rynku pracy (agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową, PUP), firmy, instytucje publiczne i prywatne zainteresowane przyjęciem stażystów oraz ich pracownicy. Do udziału w projekcie zostanie wybrane 17 podmiotów spełniających kryteria rekrutacyjne, które otrzymają największą liczbę punktów.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny instytucja
 4. Formularz rekrutacyjny pracownik instytucji
 5. Oświadczenie
 • Rekrutację odbiorców – 120 osób

Rekrutacja ciągła prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Uczestnicy tej fazy (120 osób) będą użytkować aplikacje mobilną wytworzoną w ramach projektu i korzystać z jej możliwości w zakresie m.in. . poszukiwania ciekawych, wartościowych staży, zapisywania się na staże, komunikacji z instytucją odpowiedzialną za staż itp.
W rekrutacji mogą brać udział osoby dorosłe niepracujące lub uczące się poszukujące staży zawodowych w celu zdobywania doświadczenia zawodowego, chcące wypróbować możliwości stworzonej przez nas aplikacji mobilnej.
W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji a następnie złożyć deklarację uczestnictwa.
Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie
 • Realizację seminariów instruktażowo-szkoleniowych dla użytkowników
 • Wsparcie metodologiczne, superwizje, monitoring wdrażania dla osób i instytucji wdrażających system i aplikacje mobilną. We wsparciu brać będą udział eksperci z  Niemiec

Wsparcie w przedstawionej powyżej formie w fazie testowania dla uczestników indywidualnych będzie realizowane w ten sam sposób również w fazie wdrażania.


ETAP 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika – lipiec - wrzesień 2021

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia EuropejskaOd lutego 2021 roku trwa rekrutacja do fazy wdrażania wypracowanego narzędzia EDU STAŻ.
Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne w zakładce Harmonogram działańOd marca 2019 roku do zespołu eksperckiego dołączyli przedstawiciele zespołu IT. Prezentowano i konsultowano prace programistyczne, wypracowywane funkcjonalności systemu i aplikacji oraz zgodność z wypracowanymi przez ekspertów wytycznymi i funkcjonalnościami.Odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Niemczech w dniach 05-10.03.2019 r.
Celem wizyty było m.in.:
- szczegółowe rozpoznanie problematyki zarządzania stażami i kształcenia osób dorosłych z wykorzystaniem technologii i systemów mobilnych w Niemczech,
- poznanie procesów aktywizacji zawodowej i ich uwarunkowania w kontekście niemieckiej polityki zatrudnienia,
- porównano również rozwiązania IT w zakresie wykorzystywanych w procesach rozwoju zawodowego i aktywizacji zawodowej w Polsce i w Niemczech.W lutym 2019 r. rozpoczął prace zespół specjalistów w zakresie naukowo- rozwojowym, staży i praktyk, aktywizacji zawodowej i rozwoju zawodowego, tworzenia aplikacji, badań i analiz, zarządzany przez kierownika zespołu.
Zadaniem powołanego zespołu jest podjęcie prac analityczno-koncepcyjnych związanych z wypracowaniem rozwiązania w ramach projektu- systemu aplikacji mobilnej EDU STAŻ.W dniu 07.12.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ponadnarodowego projektu „EDU STAŻ- mobilna aplikacja stażowa” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa). Liderem projektu jest EDU Research Polska Sp. z o.o., a partnerami IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy) oraz  Net-Projekt Sp. z o.o.

 


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 06.09.2018

dotyczące realizacji usługi informatycznej w ramach projektu "Innowacyjne narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego", polegającej na opracowaniu narzędzia informatycznego oraz elektronicznego systemu monitorowania wdrażania narzędzia on-line

 

EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do skł‚adania ofert w zwią…zku z zamówieniem na realizację usługi informatycznej w ramach projektu "Innowacyjne narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego"

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą… konkurencyjnoś›ci. Szczegół‚y zapytania znajdą… Pań„stwo w Bazie Konkurencyjnoś›ci

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135575