Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska


W czerwcu 2021 r. powołano zespół ekspercki składający się z specjalistów, których zadaniem będzie wypracowanie rozwiązania EDU TRUMPO.
W skład zespołu eksperckiego wchodzą:

 • ekspert ds. metodologii i współpracy ponadnarodowej
 • ekspert ds. strategii i rozwoju zawodowego w wieku przedemerytalnym i emerytalnym
 • ekspert ds. MŚP
 • ekspert ds. analizy funkcji poznawczych człowieka w wieku przedemerytalnym i emerytalnym

01.03.2021 r. rozpoczęto realizacje projektu "EDU TRUMPO". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0019/20

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Partner: IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy)

Wartość projektu: 1 919 942,40 zł

Dofinansowanie z UE: 1 862 344,13 zł

Projekt polega na wypracowaniu rozwiązania EDU TRUMPO będącego uniwersalnym narzędziem do wielowymiarowego treningu umiejętności poznawczych (m.in. elementy myślenia, pamięci, postrzegania, analizowania) starszych pracowników pragnących pozostać na rynku pracy po osiągnięciu wieku przedemerytalnego i emerytalnego. Rozwiązanie jest skierowane zarówno do pracodawców i pracowników.
Składa się na nie:

 • model przygotowania pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do pozostania na rynku pracy poprzez utrzymanie przez nich funkcji intelektualnych i poznawczych
 • model dla pracodawców obejmujący instrukcje stosowania narzędzia oraz włączenia go do strategii zarządzania personelem przedsiębiorstwa, w tym wskazówki dla kadry zarządzającej,
 • platforma IT wraz z opisem oraz konspektami treningowymi i zadaniami, umożliwiającej dopasowanie treningu do specyficznych potrzeb oraz sytuacji pracownika, w tym badanie wstępne pracowników
 • baza wiedzy do wykorzystania przez przedsiębiorców oraz pracowników mapująca zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób starszych w pracy.

W ramach projektu wypracowane zostanie kompleksowe rozwiązanie, które poprzez swoje funkcjonalności przyczyni się do zatrzymania na rynku pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Pracownicy otrzymają narzędzie wspomagające utrzymanie przez nich funkcji intelektualnych i poznawczych, a pracodawcy instrukcje i bazę wiedzy dot. specyficznych potrzeb starszych pracowników m.in. odpowiednie dostosowanie stanowisk pracy, dogodna struktura zatrudnienia, itp.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 – Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym (03.2021–02.2022)

 1. Powołanie zespołu eksperckiego oraz zespołu IT
 2. Wizyty studyjne w Niemczech
 3. Prace zespołu eksperckiego oraz zespołu IT nad wypracowaniem rozwiązania
 4. Wizyta studyjna w Polsce

ETAP 2 – Testowanie wypracowanych rozwiązań (03–09.2022)

 1. Testowanie główne, w tym:
  • Rekrutacja Użytkowników (6 instytucji MŚP)
  • Rekrutacja odbiorców (12 osób)
 2. Kontrolowany trening umiejętności poznawczych 12 uczestników
 3. Badanie użytkowników i odbiorców
 4. Superwizje dla kadry zarządzającej

ETAP 3 – Analiza efektów fazy testowania (10–11.2022)

 1. Prace zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania
 2. Konsultacje ekspertów z Niemiec
 3. Opracowanie raportów podsumowujących wyniki testowania

ETAP 4 – Opracowanie ostatecznej wersji produktu (12.2022)

 1. Cykl spotkań eksperckich (praca warsztatowa nad produktem)
 2. Warsztaty eksperckie w Polsce
 3. Poprawki platformy EDU TRUMPO oraz opisu

ETAP 5 – Wdrożenie rozwiązania do praktyki (01.2023)

 1. Rekrutacja użytkowników i odbiorców
 2. Udostępnienie dla przedsiębiorstw cyklu wielowymiarowego treningu umiejętności poznawczych starszych pracowników
 3. Wsparcie metodologiczne, coaching oraz konsultacje dla osób i instytucji wdrażających system EDU TRUMPO

ETAP 6 – Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkowników (02.2023)

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności