Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt "Kompetencje bez granic" (POWR.04.02.00-00-0017/20) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 32 pracowników pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez realizację międzynarodowych programów mobilnościowych w Niemczech. 

Partnerami w projekcie są niemiecka firma IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

Całkowita wartość projektu to 392 463,50 zł.

Okres trwania projektu 01.05.2021 r. - 31.10.2022 r. 

 

O projekcie

Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia EuropejskaW maju 2022 w Bazie Konkurencyjności (ogłoszenie nr 2022-1394-108516) opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi coachingowej i szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu usługi wsparcia coachingowego, coachingu przywódczego oraz szkoleń w ramach testowania modelu EDU TRUMPO dla pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz kadry zarządczej przedsiębiorstw.W grudniu 2021 przeprowadzono zgodnie z zasada konkurencyjności postępowanie (nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 2021-1394-83188) dotyczące przygotowania i opracowania treści BAZY WIEDZY, zawierającej ustrukturalizowany zbiór najważniejszych informacji związanych z problematyką funkcjonowania poznawczego osób starszych w kontekście ich aktywności zawodowej. W listopadzie 2021 w systemie Baza Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-1394-80592) opublikowano ogłoszenie dotyczące realizacji usługi badawczej obejmującej badania jakościowe.W czerwcu 2021 przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi IT, polegającej na stworzeniu oraz pełnej obsłudze platformy informatycznej służącej do wielowymiarowego TReningu UMiejętności POznawczych pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zatrudnionych w sektorze MŚP. Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 2021-1394-54057.W czerwcu 2021 r. powołano zespół ekspercki składający się z specjalistów, których zadaniem będzie wypracowanie rozwiązania EDU TRUMPO.

W skład zespołu eksperckiego wchodzą:

 • ekspert ds. metodologii i współpracy ponadnarodowej
 • ekspert ds. strategii i rozwoju zawodowego w wieku przedemerytalnym i emerytalnym
 • ekspert ds. MŚP
 • ekspert ds. analizy funkcji poznawczych człowieka w wieku przedemerytalnym i emerytalnym01.03.2021 r. rozpoczęto realizacje projektu "EDU TRUMPO". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 – Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym (03.2021–05.2022)

 1. Powołanie zespołu eksperckiego oraz zespołu IT
 2. Wizyty studyjne w Niemczech
 3. Prace zespołu eksperckiego oraz zespołu IT nad wypracowaniem rozwiązania
 4. Wizyta studyjna w Polsce

ETAP 2 – Testowanie wypracowanych rozwiązań (06–12.2022)

 1. Testowanie główne, w tym:

 2. Kontrolowany trening umiejętności poznawczych 12 uczestników (w systemie EDU TRUMPO)  październik-grudzień 2022 (indywidualna praca uczestników z ćwiczeniami na platformie, czas i częstotliwość treningu uzależniona od indywidualnych możliwości poznawczych uczestników)
 3. Badanie użytkowników i odbiorców
  • Diagnoza wstępna uczestników  wrzesień-listopad 2022 diagnoza zakończona
  • Diagnoza końcowa uczestników  grudzień 2022-styczeń 2023
 4. Coaching dla pracowników
  Sesje coachingowe realizowane w terminie od 02.01.2023 do 15.02 2023. Terminy sesji ustalane są indywidualnie dla każdego uczestnika, ze spotkania na spotkanie, bezpośrednio z osobą prowadzącą sesje, w zależności od potrzeb wynikających z procesu oraz możliwości czasowych osoby uczestniczącej.
 5. Szkolenia dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach
  Szkolenia w godzinach 9:00-17:00, w tym:
  gr. 1 - 02.01.2023 i 11.01.2023
  gr. 2 - 03.01.2023 i 12.01.2023
  gr. 3 - 04.01.2023 i 13.01.2023
  gr. 4 - 05.01.2023 i 16.01.2023
  gr. 5 - 09.01.2023 i 17.01.2023
  gr. 6 - 10.01.2023 i 18.01.2023
 6. Coaching/superwizje dla kadry zarządzającej
  Sesje coachingowe realizowane w terminie od 02.01.2023 do 15.02 2023. Terminy sesji ustalane są indywidualnie dla każdego uczestnika, ze spotkania na spotkanie, bezpośrednio z osobą prowadzącą sesje, w zależności od potrzeb wynikających z procesu oraz możliwości czasowych osoby uczestniczącej.

ETAP 3 – Analiza efektów fazy testowania (01–03.2023)

 1. Prace zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania
 2. Konsultacje ekspertów z Niemiec
 3. Opracowanie raportów podsumowujących wyniki testowania

ETAP 4 – Opracowanie ostatecznej wersji produktu (03.2023)

 1. Cykl spotkań eksperckich (praca warsztatowa nad produktem)
 2. Warsztaty eksperckie w Polsce
 3. Poprawki platformy EDU TRUMPO oraz opisu

ETAP 5 – Wdrożenie rozwiązania do praktyki (04.2023)

 1. Rekrutacja użytkowników i odbiorców
 2. Udostępnienie dla przedsiębiorstw cyklu wielowymiarowego treningu umiejętności poznawczych starszych pracowników
 3. Wsparcie metodologiczne, coaching oraz konsultacje dla osób i instytucji wdrażających system EDU TRUMPO

Sesje coachingowe realizowane w terminie do 31.05.2023 r. Terminy sesji ustalane są indywidualnie dla każdego uczestnika, ze spotkania na spotkanie, bezpośrednio z osobą prowadzącą sesję, w zależności od potrzeb wynikających z procesu oraz możliwości czasowych osoby uczestniczącej. 


ETAP 6 – Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkowników (05.2023)

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0019/20

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Partner: IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy)

Wartość projektu: 1 919 942,40 zł

Dofinansowanie z UE: 1 862 344,13 zł

Projekt polega na wypracowaniu rozwiązania EDU TRUMPO będącego uniwersalnym narzędziem do wielowymiarowego treningu umiejętności poznawczych (m.in. elementy myślenia, pamięci, postrzegania, analizowania) starszych pracowników pragnących pozostać na rynku pracy po osiągnięciu wieku przedemerytalnego i emerytalnego. Rozwiązanie jest skierowane zarówno do pracodawców i pracowników.
Składa się na nie:

 • model przygotowania pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do pozostania na rynku pracy poprzez utrzymanie przez nich funkcji intelektualnych i poznawczych
 • model dla pracodawców obejmujący instrukcje stosowania narzędzia oraz włączenia go do strategii zarządzania personelem przedsiębiorstwa, w tym wskazówki dla kadry zarządzającej,
 • platforma IT wraz z opisem oraz konspektami treningowymi i zadaniami, umożliwiającej dopasowanie treningu do specyficznych potrzeb oraz sytuacji pracownika, w tym badanie wstępne pracowników
 • baza wiedzy do wykorzystania przez przedsiębiorców oraz pracowników mapująca zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób starszych w pracy.

W ramach projektu wypracowane zostanie kompleksowe rozwiązanie, które poprzez swoje funkcjonalności przyczyni się do zatrzymania na rynku pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Pracownicy otrzymają narzędzie wspomagające utrzymanie przez nich funkcji intelektualnych i poznawczych, a pracodawcy instrukcje i bazę wiedzy dot. specyficznych potrzeb starszych pracowników m.in. odpowiednie dostosowanie stanowisk pracy, dogodna struktura zatrudnienia, itp.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności