Podstawą dobrze przeprowadzonego badania jest poprawnie przygotowane i dobrane narzędzia (ankiety, kwestionariusze, scenariusze wywiadów itp.). Niejednokrotnie źle stworzona ankieta albo scenariusz wywiadu uniemożliwia analizę zebranych danych i wyciąganie wniosków w kontekście postawionych pytań badawczych. EduResearch zatrudnia psychologów i psychometrów zajmujących się na co dzień tworzeniem narzędzi (także psychometrycznych), które poddawane są dokładnej walidacji. Ponadto oferujemy także standaryzację i normalizację tworzonych narzędzi oraz adaptowanie narzędzi funkcjonujących za granicą Polski. Każde narzędzie poddawane jest badaniom zarówno trafności oraz rzetelności. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Klientom wysoki poziom przeprowadzanych badań oraz rzetelność i trafność wniosków, jakie można wyciągnąć na podstawie przeprowadzanych badań.

 

 

EduResearch proponuje także możliwość konsultacji z naszymi statystykami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w analizie zebranych danych, na co dzień prowadzących zajęcia ze statystyki na kilku Wyższych Uczelniach, posiadających publikacje w zakresie badań i metod statystycznych. Oferujemy:
 • pomoc w doborze analiz statystycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników,
 • ocenę merytoryczną przeprowadzonych analiz oraz sposobu interpretowania wyników,
 • konsultacje i pomoc w zrozumieniu określonych analiz statystycznych (zarówno parametrycznych i nieparametrycznych),
 • automatyzację tworzonych rozwiązań analitycznych,
 • wsparcie merytoryczne przy budowaniu modeli strukturalnych i szeregów czasowych,
 • szkolenia z przeprowadzania konkretnych analiz statystycznych (indywidualne i grupowe).

 

 

 

 

 

Edu Research oferuje konsultacje i pomoc w przygotowywaniu rekomendacji na podstawie dostarczonych wyników przez Klienta lub badań wykonanych bezpośrednio przez naszą firmę.
 
Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań stanowią jeden z ważnych elementów, jakie pomagają zleceniodawcom wdrażanie zmian (w obszarze rynkowym, marketingowym lub społecznym) lub modyfikowanie istniejących procesów zachodzących w danym obszarze. Często spotykany problem polega na wyciąganiu niepoprawnych wniosków na podstawie wykonanych analiz statystycznych (przykład: wyciąganie wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym na podstawie analizy korelacji r Pearsona), bądź błędne przeprowadzenie wnioskowania statystycznego. Bardzo często błędy wynikają z zastosowania błędnej metodologii bądź formie zadania pytań w ankiecie czy wywiadach. Eksperci Edu Research posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie metodologii i analizy danych, a także wyciąganiu poprawnych wniosków oraz rekomendacji z przeprowadzonych badań.

 

 

Przeprowadzona ewaluacja zarówno programu, procesu czy obszaru projektu opisuje rezultaty końcowe lub cząstkowe i pozwala ocenić zaistniałe zachowania (zarówno z pozytywnej jak i negatywnej strony). Najczęściej ewaluowane są jakość i efektywność określonych obszarów lub procesów.
 
Badanie ewaluacyjne (ewaluacja) - to proces badawczy składający się ze zbierania, analizowania i oceny danych. Ma na celu dostarczenia wiedzy ważnej przy podejmowaniu  decyzji dotyczących przyszłych działań danej organizacji, firmy lub procesów społecznych. Ewaluacja może dotyczyć m.in.analizy dokumentacji,  społeczeństwa,  efektywności procesów i ich rezultatów. Ewaluacja jest aktywnym procesem, której wyniki pozwalają na planowanie i ulepszanie prowadzonych działań. Wieloznaczeniowość terminu ewaluacji znajduje także uzasadnienie w sposobie jej definiowania. Galloway definiuje ewaluację jako proces zbierania i analizowania danych w celu podjęcia ważnych decyzji. Guilbert określa ją jako proces badawczy, który służy ocenie i składa się z elementów pomiaru, oceny i decyzji (w tym wniosków). Z kolei Simons definiuje ewaluację jako działanie ukierunkowane na zbadanie, w jakim celu osiągnięto zamierzone cele
 
Etapy procesu ewaluacji:

 

 1. Określenie tematu ewaluacji
 2. Charakterystyka pytań kluczowych w ewaluacji
 3. Konceptualizacja badania
 4. Wybór próby do ewaluacji
 5. Wybranie metodologii badań
 6. Operacjonalizacja zmiennych i tworzenie narzędzi badawczych
 7. Przygotowanie harmonogramu ewaluacji
 8. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego
 9. Analiza zebranych danych
 10. Wnioski i rekomendacje
 

Edu Research oferuje szkolenia w zakresie: 
 • badań edukacyjnych – charakterystyka badań edukacyjnych, metod stosowanych w badaniach edukacyjnych, sposoby poprawnego generalizowania wyników na określoną populację (uczniów, studentów, nauczycieli)
 • podstawowych informacji o ewaluacji projektów – szkolenie skupiać się będzie głównie na charakterystyce ewaluacji, doborze odpowiednich metod badawczych i statystycznych do danego projektu oraz praktycznych radach dla początkujących ewaluatorów.
 • metodologii prowadzonych badań – szkolenia mogą dotyczyć zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Skupiać się będą głównie na charakterystyce danych metod oraz ich praktycznym zastosowaniu w badaniach
 • statystycznej analizy wyników – nauka wykonywania i interpretowania określonych analiz statystycznych wraz z późniejszą interpretacją wyników; 

 

Proponowane przez Edu Research szkolenia mają na celu zwiększenie wiedzy Klientów w obszarze badań, również ewaluacji procesów czy działań prowadzących przez daną organizację czy firmę. Rozumienie procesów badawczych pozwala na bardziej poprawne wyciąganie wniosków i rekomendacji z przeprowadzanych badań.Dokładny zakres szkoleń, terminy i cennik ustalany jest indywidualnie z Klientem. Szkolenia realizuje doświadczony zespół trenerów z wieloletnią praktyką w różnych sektorach badawczych.