EDU Research Polska sp. z o.o. zrealizowała w okresie 7/2013 - 5/2015 projektu współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 7.2.1, woj. mazowieckie) pn. Coach - Superwizor Społeczny: Ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt zrealizowany został w partnerstwie międzynarodowym. Partnerem zagranicznym był Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt (Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt) (Niemcy/Bawaria). Łączna wartość dofinansowania przedsięwzięcia zrealizowanego to przeszło 1,8 mln. zł.

Głównym założeniem projektu była poprawa skuteczności działań wspierających integrację społeczno-zawodową  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wypracowanie i wdrożeniu modelu coacha- superwizora społecznego w oparciu o rozwiązania niemieckie.

 

Realizacja głównego celu projektu wiązała się z realizacją następujących celów szczegółowych:

  1. Rozwój innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wypracowanie modelu profesjonalnego coacha-superwizora społecznego dla instytucji pomocowych w oparciu o rozwiązania niemieckie (w ramach tego celu przewidziano uzyskanie międzynarodowego certyfikatu coacha społecznego przez ośmiu ekspertów);
  2. Wzrost skuteczności działań pomocowych w Warszawie kierowanych do osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie metody coachingu społecznego wśród 100 uczestników projektu
  3. Wzrost zainteresowania pracowników społecznych w Warszawie innowacyjnymi  formami wsparcia poprzez upowszechnienie modelu coacha- superwizora społecznego;
  4. Wzrost jakości działań wspierających osoby wykluczone poprzez opracowanie  systemu szkoleń oraz standardów kształcenia coachów- superwizorów społecznych

W projekcie firma Edu Research Polska sp. z.o.o odpowiedzialna była za następujące zadania:

Ewaluacja – ewaluacja w projekcie prowadzona jest dwutorową: bieżąca ewaluacja wewnętrzna oraz zewnętrzna ewaluacja rezultatów i produktów projektu. Wykorzystane zostaną wywiadów indywidualnych i grupowych, analiz dokumentów , obserwacje, badania ankietowe (analiza jakościowa i ilościowa). Przy przeprowadzaniu ewaluacji stosowane są standardy PTE

Działania upowszechniające  upowszechnienie metody coachingowej poprzez wydanie i dystrybucje podręcznika z opisem metody, wykorzystanych technik oraz opisem ich zastosowania i skuteczności.