EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w związku z zamówieniem na realizację usług eksperckich przez eksperta ds. administrowania i wdrażania rozwiązań IT – członka zespołu eksperckiego na potrzeby projektu „EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami”.

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zapytania znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042909

 

W związku z realizacją… przez Zamawiającego projektu: „€ž€žEDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami"€ (Nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-W341/16), w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących usługi wynajmu sal na potrzeby projektu ,,EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami"€.

 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe z dn. 14.08.2017 

dotyczą…ce usł‚ugi trenerskiej na potrzeby projektu „€žFamily Balance Coaching - psychospoł‚eczne wsparcie rodzin poszukują…cych balansu mię™dzy życiem rodzinnym i zawodowym€"

 

EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do skł‚adania ofert w zwią…zku z zamówieniem na realizację™ usł‚ugi trenerskiej na potrzeby projektu €ž„Family Balance Coaching - psychospoł‚eczne wsparcie rodzin poszukują…cych balansu mię™dzy życiem rodzinnym i zawodowym"€.

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą… konkurencyjnoś›ci. Szczegół‚y zapytania znajdą… Pań„stwo w Bazie Konkurencyjnoś›ci

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049756

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczą…ce usługi badawczej na potrzeby projektu „€ž€žEDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarzą…dzania szkoleniami"€

 

EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do skł‚adania ofert w zwią…zku z zamówieniem na realizację™ usługi badawczej na potrzeby projektu „€ž€žEDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarzą…dzania szkoleniami"€.

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą… konkurencyjności. Szczegół‚y zapytania znajdą… Pań„stwo w Bazie Konkurencyjnoś›ci

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049753

EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w związku z zamówieniem na realizację usług eksperckich przez eksperta ds. administrowania i wdrażania rozwiązań IT – członka zespołu eksperckiego na potrzeby projektu „EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami”.

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zapytania znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042909