Zapytanie ofertowe z dn. 11.05.2018

dotyczące przeprowadzenia badania pilotażowego w ramach wypracowania narzędzia diagnostycznego na potrzeby projektu "Innowacyjne narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego"

 

EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do skł‚adania ofert w zwią…zku z zamówieniem na przeprowadzenie badania pilotażowego na potrzeby projektu "Innowacyjne narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego".

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą… konkurencyjnoś›ci. Szczegół‚y zapytania znajdą… Pań„stwo w Bazie Konkurencyjnoś›ci

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110735W związku z zakończeniem faz powstania narzędzia diagnostycznego, przeprowadzenia badania pilotażowego oraz zakończeniu szkoleń dla diagnostów i specjalistów, 4 ośrodki KARAN zostały wyposażone w sprzęt (łącznie 40 smartfonów oraz tabletów), niezbędnych do dalszej realizacji Projektu.Po przeprowadzeniu badania pilotażowego na narzędziu testowym, w sierpniu oraz wrześniu 2018 r. w ośrodkach KARAN, przeprowadzono szkolenia dla diagnostów oraz specjalistów. Przeszkolonych zostało 12 osób pod kątem założeń narzędzia diagnostycznego, teorii, sposobu jego instalacji/obsług oraz wykorzystania.Ustalenie ostatecznego kształtu narzędzia diagnostycznego na potrzeby realizacji Projektu, pozwoliło na przystąpienie do fazy jego stworzenia pod kątem informatycznym oraz graficznym. Powstała wersja testowa urządzenia, umożliwiająca przeprowadzenie badania pilotażowego opierającego się na
metodologii pobierania próbek doświadczenia (ang. experience sampling method, ESM), polegającej na dokonywaniu pomiaru aktualnych uczuć, myśli i doświadczeń badanych. W badaniach prowadzonych tą metodą dokonano wielokrotnego pomiaru tych samych zmiennych u tych samych osób w różnym czasie, przy zachowaniu określonego cyklu pomiarowego, przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających bezpośredni kontakt z badanymi (urządzenia mobilne).W Warszawie odbyły się międzynarodowe warsztaty eksperckie, w których uczestniczyli partnerzy projektu, w tym eksperci partnera zagranicznego Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt. Podczas spotkania ustalono ostateczny kształt narzędzia diagnostycznego wypracowanego w ramach projektu w oparciu o merytoryczną weryfikację dotychczas zgromadzonego materiału badawczego.Odbyła się druga wizyta studyjna w Niemczech w dniach 21-26.01.2018 r. , której rezultatem jest m.in. ustalenie obszarów, które powinny zostać objęte pomiarem (długość, spójność, momenty krytyczne pomiaru, cechy osobowości oraz samopoczucie badanego). Określono i uwzględniona w wypracowanym narzędziu różnic między kobietami i mężczyznami, w tym zakresie postrzegania kwestii równowagi pomiędzy życiem zawodowym  i osobistym.EDU Research Polska Sp. z o.o. zorganizowało pierwszą wizytę studyjną w Niemczech w dniach 23-28.10.2017 r., w trakcie której przeprowadzono m.in. analizę  teoretycznych podstaw pomiaru równowagi/równoważenia życia rodzinnego i zawodowego w kontekście właściwości indywidualnych oraz systemowych. Określono możliwości i ograniczeń zastosowania metody dzienniczkowej, przy użyciu aplikacji smartfonowej tzw. Experience Sampling Method (ESM)/ambulatory assessment. Ustalono możliwości operacjonalizacji kompetencji w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego.Została podpisana umowa o dofinansowanie ponadnarodowego projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” (Nr: POWR.04.03.00-00-W181/16 (projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa). Liderem projektu jest Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partnerami projektu są  EDU Research Polska Sp. z o.o., wraz ze Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy).


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 Przygotowania i rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym (10.2017 – 10.2018)

 1. Wizyty studyjne w Niemczech w celu rozpoznania rozwiązań partnera ponadnarodowego (10.2017-01.2018)
 2. Prace zespołu eksperckiego przygotowującego rozwiązanie – działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Przeprowadzenie badania pilotażowego (05.2018-06.2018)
 • 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej i posiadające zatrudnienie zostało poddane badaniom pilotażowym.
 1. Polsko – niemieckie warsztaty – weryfikacja wyników pilotażu - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Opracowanie narzędzia informatycznego (09.2018-10.2018)

ETAP 2 Testowanie wybranych rozwiązań  (10.2018 – 10.2019)

 1. Przeprowadzenie badania głównego (10.2018 - 01.2019)
 • 480 osób(120 kobiet, 120 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej i posiadające zatrudnienie zostało poddane badaniu głównemu z wykorzystaniem Innowacyjnego Narzędzia Diagnozy
 1. Szkolenia dla diagnostów (24 osoby łącznie 2 grupy po 16h) (06.2019-07.2019) - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Realizacja sesji diagnostycznych – działanie realizowane przez partnera Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
 3. Konsultacje ekspertów niemieckich

ETAP 3 Analiza efektów testowanych rozwiązań (10.2019 – 02.2020)

 1. Prace zespołu eksperckiego - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Przeprowadzenie badania opinii użytkowników Innowacyjnego Narzędzia Diagnozy- działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Warsztaty polsko-niemieckie
 4. Opracowanie raportu z testowania - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ETAP 4 Opracowanie  ostatecznej wersji  produktu (03.2020 – 01.2021)

 1. Opracowanie podręcznika do Innowacyjnego Narzędzia Diagnozy - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Opracowanie ostatecznej wersji programu szkolenia diagnostów - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ETAP 5 Wdrożenie rozwiązań do praktyki (02.2021 – 08.2021)

 1. Rekrutacja instytucji wdrażających - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Szkolenia dla diagnostów z instytucji wdrażających – 10 szkoleń x 2 dni każde (16h) x 12 osób

  Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja trwa

 3. Seminaria instruktażowe dla przedstawicieli szkół wyższych /instytucji HR- działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 4. Konsultacje metodologiczne - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Wdrożenie rozwiązań w instytucjach - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 6. Wsparcie superwizyjne instytucji wdrażających
 7. Wsparcie techniczne/organizacyjne instytucji wdrażających - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ETAP 6 Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (06.2020 – 09.2021)

 1. Przygotowanie wstępnej wersji rekomendacji - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Konsultacje rekomendacji (międzysektorowe) - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Poprawienie rekomendacji i ich upowszechnienie
O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Cel projektu: wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenie oraz realizacja polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi

Wartość projektu: 1 801 939,34 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 747 499,34 zł

Partnerzy realizujący:

 • Edu Research Sp. z o.o. 
 • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
 • Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)

 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności