Edu Mobile 2017-2019 – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym – czerwiec 2017 – styczeń 2018, obejmujący:

 1. Wizyty studyjne w Niemczech w celu rozpoznania rozwiązań partnera ponad narodowego (wrzesień 2017, październik 2017, grudzień 2017)
 2. Prace zespołu eksperckiego przygotowującego rozwiązanie (lipiec – grudzień 2017)
 3. Prace zespołu informatycznego przygotowującego rozwiązanie (październik 2017 - styczeń 2018)
 4. Polsko-niemieckie warsztaty i konsultacje wypracowywanych rozwiązań (sierpień – grudzień 2017)

ETAP 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań – luty 2018-czerwiec 2018, obejmujący:

 1. Testowanie oprogramowania– faza testowania wewnętrznego - weryfikacją poprawności działania oprogramowania luty-marzec 2018
 2. Testowanie główne, w tym:
 • Rekrutacja użytkowników do fazy testowania – rekrutacja prowadzona w terminie 1-30.03.2018, rekrutacja zakończona

W rekrutacji mogą brać udział instytucje szkoleniowe (firmy szkoleniowe, instytucje rynku pracy), szkoły i placówki (publiczne i niepubliczne) prowadzące kształcenie osób dorosłych, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną. Do udziału w projekcie zostaną wybrane 3 podmioty spełniające kryteria rekrutacyjne, które otrzymają największą liczbę punktów

W celu zgłoszenia Instytucji/firmy należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji a następnie złożyć deklarację uczestnictwa. Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.

Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod względem możliwości i warunków testowania/wdrażania(technicznego, kadrowego, organizacyjnego) doświadczenia w zakresie organizacji szkoleń, motywacji do udziału w projekcie i deklaracji wzięcia udziału we wdrażaniu.

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja zakończona

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny instytucja
 4. Formularz rekrutacyjny pracownik instytucji
 5. Oświadczenie
 • Rekrutacja Odbiorców do fazy testowania – rekrutacja ciągła prowadzona w terminie od 3.04.2018 do wyczerpania limitu miejsc

Uczestnicy tej fazy (75 osób) testować będą aplikacje mobilną wytworzoną w ramach projektu i korzystać z jej możliwości w zakresie m.in. poszukiwania ciekawych, wartościowych szkoleń, zapisywania się na szkolenia, komunikacji z instytucją szkoleniowa itp.

W rekrutacji mogą brać klienci instytucji szkolących biorących udział w testowaniu oraz również osoby niebędące klientami tych instytucji a chcące wypróbować możliwości stworzonej przez nas aplikacji mobilnej.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji a następnie złożyć deklarację uczestnictwa. Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja trwa

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie
 • Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego na przedstawicieli instytucji biorących udział w testowaniu

W ramach testowania każda z testujących instytucji/firm zgłosi 3 swoich pracowników zajmujących się organizacją szkoleń do udziału w 2-dniowym (2x8h) szkoleniu.

Tematyka szkolenia:

-założenia koncepcyjne, teoretyczne i treściowe narzędzi (system i aplikacja mobilna) i ich właściwości

-możliwości wykorzystania aplikacji przez różne grupy użytkowników i odbiorców

-stosowanie narzędzi w praktyce

-instalacja, integracja z oprogramowaniem wykorzystywanym w instytucji, bazami danych itp.

Program szkolenia

Harmonogram wsparcia: 7-8.04.2018 godz.9.00-17.30 – działanie zakończone

 • Realizacja testowania głównego: Harmonogram wsparcia: Testowanie trwa od 9 kwietnia 2018 do 9 czerwca 2018. Ze względu na specyfikę wsparcia – testowanie systemu i aplikacji mobilnej - każdy uczestnik – zarówno użytkownik jak i odbiorca – czas trwania i częstotliwość wsparcia będzie dobierał sam, indywidualne odpowiednio do swoich potrzeb.
 • Badania użytkowników i odbiorców – w ramach testowania zarówno użytkownicy, jak i odbiorcy wezmą udział w badaniach jakościowych i ilościowych, których celem jest weryfikacji działania wypracowanego systemu i aplikacji mobilnej oraz wprowadzenie ewentualnych modyfikacji na podstawie opinii użytkowników i odbiorców – maj-czerwiec 2018

ETAP 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań – czerwiec - lipiec 2018, obejmujący:

 1. Prace zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania wypracowanego rozwiązania
 2. Konsultacje ekspertów z Niemiec w czasie polsko-niemieckiego seminarium
 3. Opracowanie raportów podsumowujących wyniki testowania

ETAP 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu - sierpień – wrzesień 2018:

 1. Na podstawie przeprowadzonych w Etapie 3 analizy do systemu i aplikacji zostaną wprowadzone korekty, poprawki, usprawnienia i modyfikacje i powstanie wersja produktów gotowa do wdrożenia.

ETAP 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki – grudzień 2018 – sierpień 2019,obejmujące:

 1. Rekrutację użytkowników – 12 instytucji

W rekrutacji mogą brać udział instytucje szkoleniowe (firmy szkoleniowe, instytucje rynku pracy), szkoły i placówki (publiczne i niepubliczne) prowadzące kształcenie osób dorosłych, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną. Do udziału w projekcie zostaną wybranych 12 podmiotów spełniające kryteria rekrutacyjne, które otrzymają największą liczbę punktów.
W celu zgłoszenia Instytucji/firmy należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji a następnie złożyć deklarację uczestnictwa.
Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja zakończona

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa - instytucja
 3. Formularz rekrutacyjny – instytucja
 4. Formularz rekrutacyjny – pracownik instytucji
 5. Oświadczenie

 

     2. Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego na przedstawicieli instytucji biorących udział w testowaniu – 4 grupy x 12 osób x 16h

 1. Harmonogram szkoleń
 2. Program szkolenia

 

     3. Rekrutację odbiorców – 300 osób

Rekrutacja ciągła prowadzona w terminie od 1.01.2019 do wyczerpania limitu miejsc
Uczestnicy tej fazy (300 osób) będą użytkować aplikacje mobilną wytworzoną w ramach projektu i korzystać z jej możliwości w zakresie m.in. poszukiwania ciekawych, wartościowych szkoleń, zapisywania się na szkolenia, komunikacji z instytucją szkoleniowa itp.
W rekrutacji mogą brać klienci instytucji szkolących biorących udział w testowaniu oraz również osoby niebędące klientami tych instytucji a chcące wypróbować możliwości stworzonej przez nas aplikacji mobilnej.
W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji a następnie złożyć deklarację uczestnictwa. Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja zakończona

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie

ETAP 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika –lipiec - sierpień 2019

Wypracowanie i upowszechnienie rekomendacji obejmuje:

 1. przygotowanie wstępnej wersji rekomendacji/instrukcji wdrażania
 2. międzysektorową konsultacje proponowanych opisów (wypowiedzi zainteresowanych, wypowiedzi ekspertów, wypowiedzi instytucji) 7/2019
 3. poprawienie instrukcji wdrożeniowej (wersja elektroniczna) oraz jej rozdysponowanie 8/2019

Instrukcja i rekomendacje będą stanowić jeden zbiorczy materiał, obejmujący zarówno część zawierającą praktyczne wskazówki konieczne do wdrożenia rozwiązania (instrukcja), jak również opis warunków niezbędnych do długotrwałego korzystania z produktu (rekomendacje)

 

 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności