Edu Mobile 2017-2019 – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami


Rozpoczęły się prace mające na celu powstanie ostatecznej wersji produktów - podręcznika użytkowania systemu i aplikacji mobilnej (w wersji elektronicznej) oraz systemu informatycznego zintegrowanego z aplikacją mobilną. Wypracowane produkty konsultowane są z ekspertami niemieckimi.

 


Po rozpoczęciu fazy testowej, zespół ekspercki przystąpił do analizy efektów testowania (badania techniczne systemu, zostały poddane analizie dane cyfrowe). Przeprowadzona została analiza zebranego materiału badawczego podczas polsko-niemieckiego seminarium. Zespół ekspercki na podstawie przeprowadzonych analiz, przygotował raporty z fazy testowania.

 


Po zakończeniu fazy szkoleniowej, użytkownicy oraz odbiorcy narzędzia oraz systemu i aplikacji, rozpoczęli fazę testową. Równolegle prowadzono badania ilościowe, jakościowe, techniczne systemu i aplikacji oraz zbierano materiał badawczy na temat zgodności z zasadami uniwersalnego programowania.

 


W dniach 7-8.04.2018 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli instytucji/firm biorących udział w testowaniu. Tematyka szkolenia:

-założenia koncepcyjne, teoretyczne i treściowe narzędzi (system i aplikacja mobilna) i ich właściwości

-możliwości wykorzystania aplikacji przez różne grupy użytkowników i odbiorców

-stosowanie narzędzi w praktyce

-instalacja, integracja z oprogramowaniem wykorzystywanym w instytucji, bazami danych itp.

 


W związku z zakończeniem prac programistycznych, w lutym 2018 r. rozpoczęły się testy techniczne wypracowanego przez zespół ekspertów oraz zespół IT systemu i aplikacji mobilnej.

 


Pod koniec stycznia 2018 r. zakończyły się prace programistyczne, których efektem jest stworzenie systemu oraz aplikacji mobilnej wspierającej zarządzanie szkoleniami. Po ich zakończeniu aplikację mobilną i system, testować będą użytkownicy i odbiorcy.

 


Trzecia wizyta studyjna odbyła się w terminie 11-15.12.2017 r. w Niemczech. W trakcie wizyty porównano rozwiązania w zakresie uczenia się przez całe życie w Niemczech i w Polsce. Szczegółowo zapoznano się z rozwiązaniami praktycznymi w zakresie zwiększenia zaangażowania uczenia się przez całe życie w Niemczech oraz analizą techniczną aspektów kształcenia na odległość.

 


W dniach 29.11-02.12.2017r. Zorganizowano wizytę ekspertów niemieckich w Polsce. W spotkaniach brał udział zespół ekspertów wraz z zespołem IT. W trakcie wizyty zaprezentowano partnerowi z Niemiec polskie rozwiązania w zakresie zarządzania szkoleniami, kształcenia osób dorosłych, uczenia się przez całe życie i ich uwarunkowań społecznych, prawnych, proceduralnych i technicznych oraz wykorzystania technologii mobilnych w tym zakresie. Zaprezentowano również wyniki dotychczasowych prac.

 


W dniach 7-11.11.2017 r. odbyła się druga wizyta studyjna w Niemczech. Spotkania eksperckie miały formę polsko-niemieckich warsztatów i konsultacji –  brali w nich udział członkowie zespołu eksperckiego, zespołu IT oraz eksperci z Niemiec. Na spotkaniach ustalono m.in. funkcjonalność systemu EDU MOBILE dla odbiorców i użytkowników. Omówiono funkcjonalność w zakresie zarządzania szkoleniami i treściami szkoleń, w aspekcie organizacji kształcenia dla osób dorosłych i potrzeb odbiorców szkoleń.

 


Od 25.10.2017 r. do zespołu eksperckiego dołączyli przedstawiciele zespołu IT. Prezentowano i konsultowano prace programistyczne, wypracowywane funkcjonalności systemu i aplikacji oraz zgodność z wypracowanymi przez ekspertów wytycznymi i funkcjonalnościami.

 


Odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Niemczech w dniach 11-15.09.2017 r. Celem wizyty było m.in. szczegółowe rozpoznanie problematyki zarządzania szkoleniami i kształcenia osób dorosłych z wykorzystaniem technologii i systemów mobilnych w Niemczech. Poznanie rozwiązań praktycznych w zakresie mobilnego systemu wsparcia zarządzania szkoleniami w instytucjach kształcących osoby dorosłe (uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe). Porównano również rozwiązania w zakresie mobilnego wsparcia zarządzania szkoleniami w Polsce i w Niemczech.

 


W lipcu 2017 r. rozpoczął prace zespół specjalistów w zakresie zarządzania szkoleniami, edukacji dorosłych, technologi mobilnych, zarządzany przez kierownika zespołu. Zadaniem powołanego zespołu, jest podjęcie prac analityczno-koncepcyjnych związanych z wypracowaniem rozwiązania w ramach projektu- systemu aplikacji mobilnej.
Spotkania ekspertów będą odbywały się do końca listopada 2017 r.

 


W dniu 05.05.2017 została podpisana umowa o dofinansowanie ponadnarodowego projektu „Edu Mobile- mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami” (Nr: POWR.04.03.00-00-W341/16 (realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa). Liderem projektu jest EDU Research Polska Sp. z o.o., a partnerami IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy) oraz  Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska.

 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności