ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczą…ce usługi badawczej na potrzeby projektu „€ž€žEDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarzą…dzania szkoleniami"€

 

EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do skł‚adania ofert w zwią…zku z zamówieniem na realizację™ usługi badawczej na potrzeby projektu „€ž€žEDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarzą…dzania szkoleniami"€.

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą… konkurencyjności. Szczegół‚y zapytania znajdą… Pań„stwo w Bazie Konkurencyjnoś›ci

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049753