W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15, w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert dotyczących usług badawczych na potrzeby projektu. Zapytanie ofertowe realizowane zogodnie z zasadą konkurencyjności określoną w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Upublicznienie zapytania zgodne z trybem przewidzianym w podrozdziale 6.5.2 pkt. 11 Wytycznych.

 

Ogłoszenie

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa

Oświadczenie o braku powiązań