dr Marek Kulesza,

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Eichstaett–Ingolstadt (Niemcy). Tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Nauczyciel akademicki, badacz społeczny, trener, coach społeczny, manager projektów społecznych. Koordynator licznych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych  w obszarze edukacji, integracji społecznej, szkolnictwa wyższego czy poradnictwa.  W ramach projektów badawczych współpracował m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Najwyższą Izbą Kontroli, Katolickim Uniwersytetem Eichstaett–Ingolstadt.

W jego działalności naukowo–badawczej ważną rolę odgrywają zagadnienia rozwoju zawodowego, społecznego i indywidualnego. Obecnie związany z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Martyna Cieloch, studentka ostatniego roku psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej dysertacja w ramach
seminarium z psychospołecznych aspektów wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) w Katedrze Psychologii Osobowości
Instytutu Psychologii UKSW obejmuje zagadnienia osobowości w koncepcji Wielkiej Piątki oraz mass mediów. Brała udział w projektach badawczych dotyczących adaptacji i walidacji testów psychologicznych.

Jest zainteresowana psychologią osobowości, pracy i stresu, psychometrią i analizą wielowymiarową. Posiada certyfikaty IBM SPSS Technology Junior w
zakresie oprogramowania SPSS i AMOS.

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Projekt "Nowoczesny fryzjer" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i został realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Termin realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.
Partner: Miasto Łódź

Nadrzędnym  celem projektu był wzrost jakości i atrakcyjności procesu kształcenia w Technikum nr 21 w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi oraz zwiększenie szans na rynku pracy poprzez wypracowanie oraz przeprowadzenie przygotowawczych warsztatów nauki i udziału w praktykach dla kierunku „technik usług fryzjerskich”

W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia:

 • warsztaty przygotowawcze

Warsztaty przygotowawcze odbywały się na terenie szkoły i miały charakter zajęć teoretycznych. Zajęcia te prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i były formą przygotowania do późniejszego praktycznego wykorzystania umiejętności. Program warsztatów przygotowawczych ukierunkowany był głównie na zdobycie informacji merytorycznych i przeprowadzenie zadań, które wykonać można bez kontaktu z klientem np. dobór fryzury do typu sylwetki.

 •  praktyki zawodowe

Zajęcia w ramach praktyk zawodowych przeprowadzali przedsiębiorcy- fryzjerzy, posiadający uprawnienia do szkolenia uczniów. Praktyka zawodowa polegała na wykonywaniu konkretnych zadań w zakładach fryzjerskich. Program praktyk ukierunkowany był na kształcenie umiejętności praktycznych. Obejmował m.in. następujące tematy: pielęgnacja włosów, ondulacja wodna i trwała, strzyżenie i stylizacja, koloryzacja, przedłużanie i zagęszczanie włosów.

 •  doradztwo edukacyjno-zawodowe

Warsztaty zostały przeprowadzone przez doradców zawodowych z doświadczeniem specjalizujących się w prowadzeniu tego typu zajęć, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje. Celem warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doradztwa indywidualnego było zwiększenie świadomości zawodowej oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 •  zajęcia z przedsiębiorczości i inteligencji zawodowej

W trakcie tych zajęć uczniowie dowiedzieli się jak mogą wykorzystać nabyte w toku edukacji zawodowej umiejętności w sposób biznesowy. Odkryli jakie mają możliwości i jak sami mogą sobie te możliwości stwarzać, zamiast pozostawać biernym na rynku pracy i oczekiwać na zmianę tego stanu rzeczy.

 

 

 

 

 

Aktualne ogłoszenia

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji nowych pracowników.

 

 

 

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Projekt Coach - Superwizor Społeczny: Ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nr projektu: POKL. 07.02.01-14-012/13) współfinansowany  był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Okres trwania projektu: 01.07.2013 - 30.04.2015 r.

Lider projektu: Akademia Szybkiej Nauki
Partnerzy projektu:
- EDU Research Polska Sp. z o.o.
- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

- Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt (Niemcy)

Wartość projektu: 1 841 716, 10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 565 458, 69 zł

Głównym założeniem projektu była poprawa skuteczności działań wspierających integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wypracowanie i wdrożeniu modelu coacha- superwizora społecznego w oparciu o rozwiązania niemieckie.

Realizacja głównego celu projektu wiązała się z realizacją następujących celów szczegółowych:

 1. Rozwój innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wypracowanie modelu profesjonalnego coacha-superwizora społecznego dla instytucji pomocowych w oparciu o rozwiązania niemieckie (w ramach tego celu przewidziano uzyskanie międzynarodowego certyfikatu coacha społecznego przez ośmiu ekspertów);
 2. Wzrost skuteczności działań pomocowych w Warszawie kierowanych do osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie metody coachingu społecznego wśród 100 uczestników projektu
 3. Wzrost zainteresowania pracowników społecznych w Warszawie innowacyjnymi  formami wsparcia poprzez upowszechnienie modelu coacha- superwizora społecznego;
 4. Wzrost jakości działań wspierających osoby wykluczone poprzez opracowanie  systemu szkoleń oraz standardów kształcenia coachów- superwizorów społecznych

Jako partner projektu EDU Research Polska sp. z.o.o odpowiedzialne było za następujące zadania:

- ewaluacja – w projekcie prowadzona była dwutorowo:

 • bieżąca ewaluacja wewnętrzna
 • zewnętrzna ewaluacja rezultatów i produktów projektu.

Wykorzystane zostały wywiady indywidualne i grupowe, analiza dokumentów, obserwacja, badania ankietowe (analiza jakościowa i ilościowa).
Przy przeprowadzaniu ewaluacji stosowane były standardy PTE

- działania upowszechniające – upowszechnienie metody coachingowej poprzez wydanie i dystrybucje podręcznika z opisem metody, wykorzystanych technik oraz opisem ich zastosowania i skuteczności.