W związku z zakończeniem faz powstania narzędzia diagnostycznego, przeprowadzenia badania pilotażowego oraz zakończeniu szkoleń dla diagnostów i specjalistów, 4 ośrodki KARAN zostały wyposażone w sprzęt (łącznie 40 smartfonów oraz tabletów), niezbędnych do dalszej realizacji Projektu.Po przeprowadzeniu badania pilotażowego na narzędziu testowym, w sierpniu oraz wrześniu 2018 r. w ośrodkach KARAN, przeprowadzono szkolenia dla diagnostów oraz specjalistów. Przeszkolonych zostało 12 osób pod kątem założeń narzędzia diagnostycznego, teorii, sposobu jego instalacji/obsług oraz wykorzystania.Ustalenie ostatecznego kształtu narzędzia diagnostycznego na potrzeby realizacji Projektu, pozwoliło na przystąpienie do fazy jego stworzenia pod kątem informatycznym oraz graficznym. Powstała wersja testowa urządzenia, umożliwiająca przeprowadzenie badania pilotażowego opierającego się na
metodologii pobierania próbek doświadczenia (ang. experience sampling method, ESM), polegającej na dokonywaniu pomiaru aktualnych uczuć, myśli i doświadczeń badanych. W badaniach prowadzonych tą metodą dokonano wielokrotnego pomiaru tych samych zmiennych u tych samych osób w różnym czasie, przy zachowaniu określonego cyklu pomiarowego, przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających bezpośredni kontakt z badanymi (urządzenia mobilne).W Warszawie odbyły się międzynarodowe warsztaty eksperckie, w których uczestniczyli partnerzy projektu, w tym eksperci partnera zagranicznego Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt. Podczas spotkania ustalono ostateczny kształt narzędzia diagnostycznego wypracowanego w ramach projektu w oparciu o merytoryczną weryfikację dotychczas zgromadzonego materiału badawczego.Odbyła się druga wizyta studyjna w Niemczech w dniach 21-26.01.2018 r. , której rezultatem jest m.in. ustalenie obszarów, które powinny zostać objęte pomiarem (długość, spójność, momenty krytyczne pomiaru, cechy osobowości oraz samopoczucie badanego). Określono i uwzględniona w wypracowanym narzędziu różnic między kobietami i mężczyznami, w tym zakresie postrzegania kwestii równowagi pomiędzy życiem zawodowym  i osobistym.EDU Research Polska Sp. z o.o. zorganizowało pierwszą wizytę studyjną w Niemczech w dniach 23-28.10.2017 r., w trakcie której przeprowadzono m.in. analizę  teoretycznych podstaw pomiaru równowagi/równoważenia życia rodzinnego i zawodowego w kontekście właściwości indywidualnych oraz systemowych. Określono możliwości i ograniczeń zastosowania metody dzienniczkowej, przy użyciu aplikacji smartfonowej tzw. Experience Sampling Method (ESM)/ambulatory assessment. Ustalono możliwości operacjonalizacji kompetencji w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego.Została podpisana umowa o dofinansowanie ponadnarodowego projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” (Nr: POWR.04.03.00-00-W181/16 (projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa). Liderem projektu jest Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partnerami projektu są  EDU Research Polska Sp. z o.o., wraz ze Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy).


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności