Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (link https://www.wsr.uksw.edu.pl/node/868 )

Cel projektu: wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenie oraz realizacja polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi

Wartość projektu: 1 801 939,34 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 747 499,34 zł

Partnerzy realizujący:

 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności