Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym


WAŻNA INFORMACJA: 

Informujemy, że w dniach 11.12.2018 r. (wtorek) i 13.12.2018 r. (czwartek), zajęcia zostały odwołane. Termin odpracowania zajęć, zostanie ustalony na najbliższych zajęciach. 


WAŻNA INFORMACJA: 

Informujemy, że w dniu 04.12.2018 r. (wtorek), zajęcia grupy 2 zostały odwołane. Termin odpracowania zajęć, zostanie ustalony na najbliższych zajęciach. 


Po zakończeniu analiz efektów, rozpoczął się proces opracowania ostatecznych wersji produktów. W trakcie opracowywania jest podręcznik coachingu rodzinnego jako metody wsparcia balansu między życiem zawodowym i rodzinnym. Trwają również prace nad szczegółowym programem szkoleniowym coachów rodzinnych, specjalizujących się w balansie życia rodzinnego i zawodowego. Opracowywany zostaje również zestaw narzędzi family-balance-coaching obejmujący materiały pomocnicze, wzory arkuszy, zestawy ćwiczeniowe, materiał diagnostyczny.


Zespół ekspercki rozpoczął analizę efektów na podstawie badania uczestników fazy testowej (badania ilościowe i jakościowe), analizę przypadków w ramach superwizji. Analiza i interpretacja wyników zostanie przeprowadzona razem z ekspertami i specjalistami z Niemiec. Na podstawie analiz zostanie przygotowany szczegółowy raport z fazy testowania.

 


Od listopada 2017 r. rozpoczęły się sesje coachingowe z rodzinami, prowadzone zgodnie z wypracowanym modelem Family Balance Coaching. Sesje będą trwały do marca. Więcej informacji na stronie: http://www.karan.pl/index/?id=9232fe81225bcaef853ae32870a2b0fe

 


We wrześniu 2017 r. rozpoczęła się faza testowania wypracowanych rozwiązań szkoleniowych. Zrealizowano szkolenie dla 17 coachów (14K, 3M). Coachów przeszkolono zgodnie z wypracowanym w projekcie modelem Family Balance Coaching. Łącznie odbyło się 226h szkoleń. Kurs zakończył się otrzymaniem przez wszystkich uczestników zaświadczeń o jego zakończeniu. 

 


Zakończono prace powołanego zespołu eksperckiego, który poprzez podjęte prace i działania wypracował model Family Balance Coaching oraz program szkolenia dla coachów. Po weryfikacji opracowanych rezultatów przystąpiono do faz testowych.

 


W dniach 08-14.05.2017 r. odbyła się druga wizyta studyjna w Niemczech. Celem wizyty było szczegółowe poznanie rozwiązań praktycznych w różnych instytucjach działających na rzecz równoważenia i godzenia życia zawodowego i rodzinnego (Urzędy Pracy, pracodawcy, organizacje wsparcia rodziny). Porównano narzędzia, metody i techniki wykorzystywane w pracach z rodzinami na terenie Niemiec. Zaprezentowano możliwości wykorzystania technik coachingowych w obszarze równoważenia/godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 


Powołano 4 osobowy zespół ekspercki (w tym kierownika zespołu) wypracowujący rozwiązania w ramach projektu. Zespół podjął działania koncepcyjno-analityczne (indywidualnie oraz w formie warsztatowej).
W trakcie spotkań określono m.in. założenia erminologiczne i definicyjne modelu/koncepcji family-balance-coaching (FBC), przygotowano merytoryczną stronę polsko-niemieckich warsztatów, przeprowadzono konsultacje eksperckie z prof. W. Schmidtem,  określono strukturę procesu coachingowego – fazy i etapy, efekty, narzędzia, określono warunki profesjonalizacji nowych form wsparcia poradniczego.

 


W dniu 03.04.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ponadnarodowego projektu „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” (Nr: POWR.04.03.00-00-W281/15 (projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa). Liderem projektu jest EDU Research Polska Sp. z o.o. Partnerami: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy).

 


W ramach projektu Family Balance Coaching zorganizowano w Polsce warsztaty polsko-niemieckie z udziałem 3 ekspertów z Katholische Univesität Eichstätt–Ingolstadt, odbywające się w terminach 22-24.03.2017 r. Rezultatem warsztatów była metodologiczna i teoretyczna weryfikacja kierunków  prowadzonych prac badawczych w ramach projektu; uwspólnienie ram definicyjno-treściowych rozwiązań (koncepcja FBC i jej teoretyczne uzasadnienie), wypracowanie propozycji struktury procesu FBC w kontekście doświadczeń obu stron oraz założeń ścieżki kształcenia coachów FBC. Warsztaty miały na celu również uczenie się organizacji w zakresie poznania wzajemnych uwarunkowań organizacyjnych, prawnych i kulturowo-społecznych związanych z możliwości realizacji wsparcia coachingowego w formule FBC (Family Balance Coaching). 

 


Odbyła się wizyta studyjna w Niemczech w dniach 01-07.12.2016 r. Wizyta miała na celu porównanie rozwiązań w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego Polsce oraz w Niemczech. Porównano również odbiór i organizację form wsparcia rodziny oraz działań podejmowanych przez pracodawców oraz kierunek nowszych prac empirycznych oraz teoretycznych podejmowanych w obu krajach (w kontekście planowanych w ramach projektu prac badawczych). 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności