Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu coachingu balansu rodzinnego - Family Balance Coaching

Wartość projektu: 1 715 565,60 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 663 165,60 zł

Partnerzy realizujący:

Problematyka równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym staje się istotną kwestią społeczną. Coraz więcej czasu poświęcamy na pracę zawodową i dzieje się to kosztem innych sfer życia. Spowodowane jest to przede wszystkim większymi wymaganiami pracodawców, ale również wykorzystywaniem w codziennej pracy nowych technologii, które umożliwiają wykonywanie pracy bez ograniczeń czasowych, jak również może być wynikiem niewłaściwego zarządzania czasem. Trudno jest zachować odpowiednie proporcje pomiędzy pracą i życiem zawodowym. Taki tryb życia wpływa negatywnie m.in. na relacje między członkami rodziny, motywację i zaangażowanie w pracę oraz zdrowie fizyczne oraz psychiczne.

Realizowany przez nas projekt ma na celu udostępnić rozwiązania w zakresie wsparcia psychospołecznego rodzin. Wsparcie ukierunkowane będzie na odnajdywanie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, zarówno w środowisku wewnątrzrodzinnym, jak i zewnętrznym (życie zawodowe, obowiązki służbowe).

Wypracowane rozwiązania będą kierowane do rodzin, w których są zasoby i potencjały pozwalające na budowanie właściwego balansu między życiem rodzinnym a zawodowym.

Projekt wykorzystuje gotowe rozwiązania partnera niemieckiego, mającego doświadczenie w praktycznym zastosowaniu metody family balance coaching. Wsparcie partnera niemieckiego dotyczy zawartości projektu oraz organizacji, odwołując się do funkcjonowania partnera w lokalnych sieciach, które pozwalają na wdrożenie zaawansowanych i zabezpieczonych koncepcyjnie rozwiązań do życia w obszarze usług społecznych.

Wypracowanie i wdrożenie do praktyki powyższe rozwiązanie wymaga podjęcia działań na dwóch kierunkach:

(1) baza programowa obejmująca szczegółową charakterystykę procesu coachingowego wraz z instrumentami i zasadami stosowania

(2) stworzenie koncepcji kształcenia coachów balansu rodzinnego.;

W trakcie projektu zostaną stworzone:

  • Koncepcja family balance coaching, czyli opis postępowania coachingowego z osobami poszukującymi balansu między życiem rodzinnym i zawodowym. Wypracowane podejście zostanie zaprezentowane w formie podręcznika oraz zestawu procedur w wersji elektronicznej.
  • Koncepcja kształcenia coachów family balance przedstawiona w wersji elektronicznej jako poradnik metodyczny. Obejmie szczegółowy program kształcenia, narzędzia, standardy kształceniowe, elementy zarządzania metodą.

W trakcie trwania projektu zostanie przeszkolona kadra specjalistów w organizacjach (20 coachów), którym zostaną przyznane certyfikaty. Będą realizowane instruktażowe sesje coachingowe, przeprowadzone zostanie instruktażowe zastosowanie metody na terenie Polski, uruchomiony cykl kształcenia w placówkach kształceniowych na terenie Polski, wsparcie merytoryczne instytucji wdrażających w formie materiałów wdrożeniowych, seminarium, spotkań, superwizji.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności