Projekt Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

EDU Research Polska sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowego partnerstwa, które ma za zadanie wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1.9.2017 r. a zakończenie 31.5.2020 r. Naszymi partnerami są w tym wypadku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Studiów nad Rodziną), Stowarzyszenie KARAN oraz Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy). Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1.801.939,34 zł.

Projekt zakłada wypracowanie  innowacyjnego narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu rozwiązania niemieckie i przy wsparciu niemieckiego partnera.
Rozwiązania wdrożone zostaną w placówkach Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN w Polsce  i wykorzystane w procesie diagnostycznym rodzin, w szczególności w sytuacji opieki nad osobami zależnymi. Dodatkowo wdrożenia prowadzone będą  w innych poradniach rodzinnych oraz instytucjach rynku pracy zainteresowanych niekomercyjnych wykorzystaniem narzędzia . Docelowo narzędzie znaleźć może szerokie zastosowanie w instytucjach wsparcia rodziny (poradnie, instytucje terapeutyczne, mediacyjne), w działach HR (diagnoza równowagi pracowników) a także w instytucjach rynku pracy czy podmiotach działających na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym.


Więcej informacji na temat samego projektu w poniższych zakładkach:

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności