Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu coachingu balansu rodzinnego - Family Balance Coaching

Wartość projektu: 1 715 565,60 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 663 165,60 zł

Partnerzy realizujący:

Projekt Family Balance Coaching odpowiada na zdiagnozowaną potrzebę udostępnienia szerokiemu gronu odbiorców profesjonalnych rozwiązań w zakresie wsparcia psychospołecznego rodzin ukierunkowanego na odnajdywanie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym. W odróżnieniu od dominującego w praktyce podejścia koncentrującego się jednostronnie na działaniach pracodawcy, proponowane rozwiązania kierowane są w pierwszej linii do systemów rodzinnych, w których dostrzega się istnienie zasobów oraz potencjałów samoregulacyjnych pozwalających na budowanie właściwego balansu między życiem rodzinnym a zawodowym.Wypracowanie i wdrożenie do praktyki tego rodzaju rozwiązań wymaga podjęcia uzupełniających się działań na dwóch kierunkach:

(1) nakreślenia bazy programowej, obejmującej szczegółową charakterystykę procesu coachingowego wraz z niezbędnym instrumentarium oraz zasadami jego
stosowania,

(2) stworzenia koncepcji kształcenia coachów balansu rodzinnego.

Projekt wykorzystuje gotowe rozwiązania partnera niemieckiego w tym zakresie, posiadającego zarówno bogate doświadczenie badawcze, kształceniowe, jak i wdrożeniowe. Wsparcie partnera niemieckiego odnosi się zarówno do treściowej zawartości projektu jak i warstwy organizacyjnej, odwołując się do funkcjonowania partnera w lokalnych sieciach partnerskich pozwalających na wdrażanie zaawanasowanych i zabezpieczonych koncepcyjnie rozwiązań do praktyki działań w obszarze usług społecznych.

 

O projekcie Harmonogram działań Dokumenty i materiały
Aktualności