Projekt realizowany jest w kontekście dostrzegalnych w różnych krajach ograniczeń rozwoju zawodowej ścieżki kształcenia, która w wyniku postępujących zmian kulturowych, społecznych, demograficznych oraz gospodarczych konfrontowana jest z opinią wyboru drugiej, gorszej kategorii. Projekt podkreśla znaczenie interwencji w tych obszarach, w których można spodziewać się poprawy sytuacji. Idea rozwijania szkół zawodowych/placówek kształcenia zawodowego jako lokalnych inicjatorów wsparcia przedsiębiorczości młodzieży wpisuje się w taką strategię. Jednocześnie jednak przedsiębiorczość postrzegana jest szerzej niż tylko znany z opracowań ekonomicznych zespół cech opisujących szczególny sposób postępowania człowieka, kojarzony np. z dynamizmem, aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem czy innowacyjnością i motoryką. Przedsiębiorczość to także umiejętność świadomego i odpowiedzialnego kształtowania własnego rozwoju, w szczególności opierającego się na wykorzystywaniu własnych predyspozycji i zasobów.

Takie rozumienie przedsiębiorczości nie kojarzy jej wyłącznie i jednoznacznie z kategoriami ekonomiczno-finansowymi. Projekt promować ma przekonanie, że sukces ekonomiczny jest (oczekiwanym) efektem właściwie realizowanego samorozwoju, lecz nie jego celem nadrzędnym. Przedsiębiorcza młodzież jest w stanie w pewnym stopniu uniezależnić się od myślenia w kategoriach zabezpieczenia ekonomicznego.

Uczestnikami projektu będą uczniowie szkół zawodowych (łącznie 90 osób z Polski, Włoch i Niemiec) oraz nauczyciele/eksperci szkolnictwa zawodowego (łącznie 30 osób z Polski, Włoch i Niemiec). Projekt przewiduje realizację 3 głównych kierunków działań. Dotyczą one (1) wypracowania formuły oddziaływań edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie i umacnianie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, w szczególności poszukiwania możliwości integracji programu szkoleniowego w procesy instytucjonalnego (formalnego) kształcenia zawodowego w oparciu o unikalne zasoby otoczenia organizacji/instytucji takie kształcenia realizujących, (2) Wsparcie działań projektowych prowadzeniem analiz i studiów przypadków pozwalających na porównanie sytuacji młodzieży w poszczególnych krajach oraz uwzględnienia istniejących różnić (kulturowych, prawno-organizacyjnych, społecznych, gospodarczych) przy planowaniu działań kierowanych do uczniów, (3) wypracowanie i wdrożenie formuły wsparcia doradczego dla młodzieży, bazującej na założeniach coachingu edukacyjno-społecznego, wspierającej proces poznawania i odkrywania własnych pasji, celów, zasobów oraz możliwości zarządzania nimi. Uwzględniają one prace koncepcyjno-badawcze, szkoleniowe (edukacyjne), wymianę oraz realizację wspólnych warsztatów (spotkań).

Głównymi rezultatami projektu będą rezultaty pracy intelektualnej w postaci opracowania „Programu przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych”, „Modelu coachingu dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego” oraz raportu „Uczniowie szkół zawodowych wobec świata dorosłych: wyzwania rynku pracy a możliwości wspierania aktywności zawodowej młodzieży”. Kolejne rezultaty to przeprowadzenie szkoleń dla NAUCZYCIELI/EKSPERTÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO z zakresu opracowanych programów – dotyczących przedsiębiorczości i coachingu i ich wdrażania do pracy w kształceniu zawodowym oraz organizacja międzynarodowych warsztatów DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH. W czasie trzech Międzynarodowych Dni Przedsiębiorczości i Kształcenia zawodowego będą upowszechniane rezultaty projektu.

Bezpośredni wpływ projektu dotyczy zwiększenia zainteresowania problematyką szkolnictwa zawodowego, metod integracji aktywności nakierowanych na wzmacnianie i rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi w procesy kształcenia instytucji formalnego kształcenia zawodowego na różnych szczeblach (poziomach).