Projekt "Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym" realizowany jest w ramach Akcji 2, Programu Erasmus Plus (partnerstwa strategiczne w obszarze szkolenie i kształcenie zawodowe).


Projekt realizowany w międzynarodowym partnerstwie EDU Research Polska sp. z o.o. (lider), IFN (Niemcy) oraz organizacji Silenziosi Operai della Croce (Włochy). Okres realizacji projektu to 1.09.2016 – 31.08.2019. Całkowita wartość projektu to 339 294,00 € (ok. 1.440 tys. PLN).
Projekt stawia sobie za cel wypracowanie i wdrożenie spójnego, uzupełniającego się wzajemnie zespołu oddziaływań organizacyjnych, poradniczych i edukacyjnych zmierzających do wzrostu znaczenia szkół zawodowych i szkolnictwa zawodowego poprzez promowanie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia młodych ludzi, jako podstawy do osiągania sukcesu ekonomicznego i zawodowego. Dotyczą one zasadniczo powiązanych ze sobą innowacyjnych aktywności szkoleniowych, poradniczych, analityczno-badawczych oraz informatycznych, dążących do optymalnego wykorzystania szkół zawodowych oraz ich otoczenia (sieci wsparcia) w realizacji idei samorealizacji młodych ludzi i elastycznego odnajdywania się zmieniającym rynku pracy.


Głównymi rezultatami projektu będą rezultaty pracy intelektualnej w postaci opracowania „Programu przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych”, „Modelu coachingu dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego” oraz raportu „Uczniowie szkół zawodowych wobec świata dorosłych: wyzwania rynku pracy a możliwości wspierania aktywności zawodowej młodzieży”. Kolejne rezultaty to przeprowadzenie szkoleń dla NAUCZYCIELI/EKSPERTÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO z zakresu opracowanych programów – dotyczących przedsiębiorczości i coachingu i ich wdrażania do pracy w kształceniu zawodowym oraz organizacja międzynarodowych warsztatów DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH. W czasie trzech Międzynarodowych Dni Przedsiębiorczości i Kształcenia zawodowego będą upowszechniane rezultaty projektu.


Bezpośredni wpływ projektu dotyczy zwiększenia zainteresowania problematyką szkolnictwa zawodowego, metod integracji aktywności nakierowanych na wzmacnianie i rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi w procesy kształcenia instytucji formalnego kształcenia zawodowego na różnych szczeblach (poziomach).