Zapytanie ofertowe z dn. 14.08.2017 

dotyczą…ce usł‚ugi trenerskiej na potrzeby projektu „€žFamily Balance Coaching - psychospoł‚eczne wsparcie rodzin poszukują…cych balansu mię™dzy życiem rodzinnym i zawodowym€"

 

EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do skł‚adania ofert w zwią…zku z zamówieniem na realizację™ usł‚ugi trenerskiej na potrzeby projektu €ž„Family Balance Coaching - psychospoł‚eczne wsparcie rodzin poszukują…cych balansu mię™dzy życiem rodzinnym i zawodowym"€.

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą… konkurencyjnoś›ci. Szczegół‚y zapytania znajdą… Pań„stwo w Bazie Konkurencyjnoś›ci

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1049756