W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15, w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących usługi hotelowej i gastronomicznej na potrzeby projektu ,,Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu miedzy życiem rodzinnym i zawodowym”.

 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy